VĮ KURŠĖNŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGOS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. VĮ Kuršėnų miškų urėdija (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „ Dėl, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo (aktuali redakcija) (toliau –Aprašas).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „ Dėl, Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo (aktuali redakcija) ir kitais teisės aktais bei skelbiamų derybų sąlygomis.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir kondifencialumo reikalavimų.

1.5. Perkančioji organizacija perka žemę (toliau vadinama – Žemė), kuri būtina jos įstatuose

(nuostatuose) nustatytai veiklai vykdyti.

1.6. Žemės sklypas miškui įveisti bus įsigyjamas VĮ Kuršėnų miškų urėdijos lėšomis, vėliau bus prašoma įsigijimo išlaidas kompensuoti iš Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšų. Nupirktas žemės ūkio paskirties žemės sklypas nėra reikalingas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti.

1.7. Žemės sklypas negali būti perkamas, jeigu šio žemės sklypo nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ar naudojimo būdas neatitinka perkančiosios organizacijos funkcijų (veiklos), kurioms numatoma naudoti žemės sklypą, o pagal teisės aktus keisti tokio žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ar naudojimo būdą draudžiama.

1.8. Pirkimo sutartį planuojama sudaryti iki 2015-12-31.

2. DERYBŲ OBJEKTAS

2.1. Perkamas žemės ūkio paskirties žemės sklypas , turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1.1. žemės sklypas turi būti VĮ Kuršėnų miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje (Šiaulių rajonas);

2.1.2. ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypas, besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Kuršėnų miškų urėdija, arba tokio paties ploto sklypai, esantys ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų;

2.1.3. atskiras , ne mažesnis kaip 3 ha ploto žemės sklypas, nutolęs nuo VĮ Kuršėnų miškų urėdijos valdomų miškų ne daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias;

2.1.4. atskiras , ne mažesnis kaip 5 ha ploto žemės sklypas, nutolę nuo VĮ Kuršėnų miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimui prie jų yra tinkamas ir servitutais įteisintas kelias;

2.2. Perkami sklypai turi turėti parengtas kadastrinių matavimų bylas.

2.3. Žemės sklypas negali būti priskirtas saugomoms teritorijoms, kuriose mišką įveisti draudžiama.

2.4. Žemės sklypas turi būti neužpelkėjęs, neapaugęs krūmynais. Žemės našumo balas ne didesnis 32.

2.5. Žemės sklypas privalo turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą miškui įveisti.

2.6. Perkamo žemės sklypo kaina negali viršyti vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal

žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 nustatyta tvarka.

2.7. Nesutinkant žemės sklypo parduoti už vidutinę rinkos vertę, apskaičiuotą pagal žemės

verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 nustatyta tvarka, savo lėšomis

turi būti atlikęs individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų

įstatymo nustatyta tvarka ir pateikti turto vertinimo ataskaitą.

2.8. Perkančioji organizacija nesudarys sutarties dėl žemės pirkimo, jeigu joje yra nuostata,

kad sutarties kaina yra konfidenciali ir neskelbiama.

3. PERKAMO ŽEMĖS SKLYPO DOKUMENTAI

3.1. Kandidatas per skelbime nustatytą laiką pateikia Pirkimo komisijai paraišką dalyvauti derybose ir kartu su paraiška pateikia:

· nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

· kadastro duomenų bylos kopiją;

· techninius, ekonominius duomenis, nurodo nustatytas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, kitus veiklos apribojimus ir kitus kadastro duomenis, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytus veiklos prioritetus, teritorijos naudojimo reglamentus, nustatytus servitutus, kitus daiktinių teisių suvaržymus ir trečiųjų asmenų teises į siūlomą pirkti žemės sklypą ar į žemės sklypą;

· turto vertinimo ataskaitą, jeigu kandidatas nesutinka parduoti valstybei žemės sklypo naujiems miškams įveisti už kainą, apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, nustatyta tvarka;

· pateikia įgalinimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl žemės sklypo pardavimo;

· nurodo parduodamo žemės sklypo apžiūrėjimo sąlygas (laiką, per kurį galima apžiūrėti nekilnojamuosius daiktus, ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamų nekilnojamųjų daiktų apžiūrėjimo, pareigas, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį);

· nurodo pradinę kainą už žemės sklypą;

· nurodo terminą, kada įsigytu žemės sklypu faktiškai bus galima pradėti naudotis;

· nurodo kitas kandidato siūlomas pirkimo sąlygas.

3.2. Jeigu Pirkimo komisija kandidato parduodamo žemės sklypo dokumentus gauna pasibaigus šių sąlygų 3.1. ir 4.9. punktuose nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui registruotu laišku ir nėra vertinami.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Kandidatas gali siūlyti vieną arba kelis žemės sklypus. Siūlydamas kelis žemės sklypus, kandidatas suformuoja atskiras paraiškas kiekvienam žemės sklypui.

4.2. Asmuo, įgaliotas palaikyti ryšį su kandidatais:

4.3. Paraiška, pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta raštu. Kandidato paraiška bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

4.4. Žemės sklypo pradinė kaina pateikiama eurais. Kandidatas pateikia pradinę vidutinę kainą už 1 ha bei pradinę kainą už visą žemės sklypo plotą. Kandidatų paraiškoje pateiktų kainų palyginimui bus imama kaina už 1 ha. Nustatant pasiūlymo eilę, pirmenybė bus teikiama tiems pasiūlymams, kuriuose siūlomos parduoti žemės sklypo 1 ha kaina mažiausia. Kainos pateikiamos, pildant šių sąlygų 1 priedą.

4.5. Kandidato prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad kandidato paraiška yra gauta, ir nurodo jos gavimo datą.

4.6. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti paraiškos pateikimo terminą. Apie naują paraiškų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu visiems kandidatams, paėmusiems skelbiamų derybų sąlygas.

4.7. Kandidatas paraišką privalo pateikti pagal šių sąlygų 1 priede pateiktą formą. Paraiška teikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, kandidato pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas.

4.8. Paraiškos lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiūvimo nebūtų galima į paraišką įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti kandidato ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jeigu turi).

4.9. Paraišką pateikti terminas nustatytas skelbime. Paraiška perkančiajai organizacijai pateikiama paštu, per pasiuntinį, ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: VĮ Kuršėnų miškų urėdija, Gedimino g. 4A, Kuršėnai, LT 811481 Šiaulių r. Jeigu paraiška gaunama pavėluotai, paraiška nenagrinėjama.

4.10. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos ar gautos pavėluotai. Pavėluotai gautos paraiškos neatplėšiamos ir grąžinamos kandidatui registruotu laišku.

5. KANDIDATŲ ATRANKA DERYBOMS IR KVIETIMAS DERĖTIS

5.1. Pirkimo komisija, gavusi kandidato paraišką dalyvauti derybose ir parduodamo žemės sklypo dokumentus (ne vėliau kaip per 22 kalendorines dienas, jeigu žemės sklypas perkamas nuosavybėn), turi informuoti kandidatą apie kvietimą derėtis, nustatyti derybų datą, laiką ir vietą arba pateikti kandidatui motyvuotą atsakymą, kodėl kandidato parduodamo žemės sklypo dokumentai atmetami.

5.2. Pirkimo komisija kandidatų pateiktus parduodamo žemės sklypo dokumentus, neatitinkančius reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentuose, atmeta. Kiti kandidatai kviečiami derėtis.

5.3. Jeigu visų kandidatų pateikti parduodamų žemės sklypų dokumentai neatitinka reikalavimų, nustatytų derybų dokumentuose, arba negaunama nė viena paraiška dalyvauti derybose, pirkimo procedūros atliekamos iš naujo.

5.4. Pirkimo komisija kvietimus visiems kandidatams išsiunčia vienu metu. Kvietime derėtis turi būti ši informacija:

5.4.1. adresas, kur vyks derybos, derybų pradžios data ir valanda;

5.4.2. derybų objektas ir tema;

5.4.3. kokius dokumentus (būsimos sutarties priedus) reikia pateikti deryboms;

5.4.5. derybų kalba ar kalbos;

5.4.6. preliminari derybų procedūrų eiga ir dienotvarkė;

5.4.7. kita, Pirkimo komisijos nuomone, svarbi informacija.

6. DERYBŲ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

6.1. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną kandidato rašytinį prašymą paaiškinti derybų sąlygas, jei prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

6.2. Perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti derybų sąlygas atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama kandidatui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems kandidatams, kuriems ji pateikė derybų sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą paduoti paaiškinimą.

6.3. Nesibaigus paraiškų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva turi teisę aiškinti (patikslinti) derybų sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems kandidatams, kuriems perkančioji organizacija yra pateikusi derybų sąlygas, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

6.4. Jeigu perkančioji organizacija derybų sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali derybų sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, perkelia paraiškų pateikimo terminą laikui, per kurį kandidatai, rengdami paraiškas, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Pranešimai apie paraiškų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems kandidatams, kuriems buvo pateiktos derybų sąlygos.

7. DERYBŲ VYKDYMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

7.1. Derybų procedūrų metu Pirkimo komisija:

7.1 vykdys derybas dėl kainų, kurios turi būti pagrįstos ekonomiškai (palyginti su žemės sklypo rinkos kainų analogais).

7.2 apaugusi krūmais žemė, kuriuos bus reikalinga iškirsti, kad būtų galima įveisti mišką, nėra įrengto privažiavimo prie sklypo tai sąlygos, kurios mažina sklypo vertę ir dėl jų bus deramasi.

7.3 Prioritetas teikiamas sklypams, besiribojantiems su valstybiniais miškais

7.4. derėsis su kiekvienu kandidatu atskirai;

7.5. derėsis su kandidatais tokiu eiliškumu, kokiu buvo gautos kandidatų paraiškos.

7.6. Derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Pirkimo komisijos pirmininkas, jos nariai ir kandidatas, su kuriuo derėtasi, arba jo įgaliotas atstovas.

8. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

8.1. Paraiškoje nurodytos kainos bus vertinamos tik eurais.

8.2. Pirkimo komisija neatmestas paraiškas vertins pagal mažiausios kainos kriterijų.

8.3. Tais atvejais, kai paraiškos pateikiamos vienodomis kainomis, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas kandidatas, kurio paraiška pateikta anksčiausiai.

9. PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR PARAIŠKŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Deryboms pateiktas paraiškas, prieš pakviesdama kandidatą derėtis, vertina Pirkimo komisija. Paraiškos nagrinėjamos ir vertinamos konfidencialiai.

9.2. Pirkimo komisija, priimdama sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, vertina parduodamo žemės sklypo dokumentus atsižvelgdama į derybų rezultatus ir remdamasi pirkimo dokumentuose nustatytais vertinimo kriterijais.

9.3. Pirkimo komisija nagrinėja:

9.3.1. ar kandidatas savo paraiškoje pateikė išsamius duomenis apie perkamą žemės sklypą;

9.3.2. ar kandidato siūlomas žemės sklypas atitinka šių derybų sąlygų reikalavimus;

9.3.3. ar paraiška atitinka derybų sąlygose nustatytus reikalavimus.

9.4. Iškilus klausimams dėl paraiškos turinio ir Pirkimo komisijai paprašius, kandidatai privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami paraiškos. Paaiškinimai siunčiami faksu Nr. 8 41 598119, paštu ar įteikiami adresu: VĮ Kuršėnų miškų urėdija, Gedimino g. 4A, Kuršėnai, 81181 Šiaulių rajonas.

9.5. Perkančioji organizacija įvertina pateiktas paraiškas ir nustato pasiūlymų eilę. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. Ši eilė pateikiama pasiūlymus pateikusiems kandidatams, informuojant juos apie derybų rezultatus. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

9.6. Pasibaigus deryboms, Pirkimo komisija gali priimti galutinį sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pranešimo apie derybų rezultatus (nurodant derybas laimėjusį kandidatą) išsiuntimo kandidatams dienos.

9.7. Pirkimo komisija galutinį sprendimą priima išnagrinėjusi kandidatų pretenzijas, pateiktas derybų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka.

9.8. Derybos su kandidatais laikomos įvykusiomis ir pasibaigusiomis, kai galutinai susitariama su kuriuo nors kandidatu dėl pirkimo sąlygų, kai derybų rezultatai atitinka derybų dokumentus ir yra ekonomiškai naudingiausi. Derybų su kandidatu pabaiga įforminama derybų protokolu.

9.9. Priėmusi galutinį sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, Pirkimo komisija nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) praneša derybas laimėjusiam kandidatui derybų rezultatus.

9.10. Pirkimo komisija atmeta paraišką, jeigu:

9.10.1. kandidatas savo paraiškoje pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie perkamą žemės sklypą ir, perkančajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

9.10.2. paraiška neatitiko derybų sąlygose nustatytų reikalavimų;

9.11. Apie paraiškos atmetimą kandidatas bus informuojamas nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas).

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas kandidatas, kuris mano, kad perkančioji organizacija pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti Pirkimo komisijai pretenziją. Pretenzija turi būti pareikšta raštu per 10 darbo dienų nuo dienos, kurią kandidatas sužinojo arba turėjo ir galėjo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip iki galutinio sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato priėmimo. Pretenzija, pateikta praleidus šiame punkte nustatytą terminą, paliekama nenagrinėta, ir kitą darbo dieną apie tai informuojamas pretenziją pateikęs asmuo.

10.2. Jeigu kandidato rašytinė pretenzija gauta iki sprendimo apie derybas laimėjusį kandidatą pranešimo išsiuntimo, Pirkimo komisija privalo sustabdyti pirkimo procedūras, iki išnagrinės šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą.

10.3. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami derybų dokumentuose nustatyti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Pirkimo komisija išsiunčia kandidatams, su kuriais deramasi, pranešimus, nurodydama terminų nukėlimo priežastį.

10.4. Pirkimo komisija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiajam kandidatui apie priimtą sprendimą. Išnagrinėjus pretenziją, pirkimo procedūra tęsiama.

10.5. Kandidatas Pirkimo komisijos sprendimus ar sprendimus dėl išnagrinėtų pretenzijų gali apskųsti teismui.

11. PIRKIMO PROCEDŪROS NUTRAUKIAMAS

11. Pirkimo procedūros nutraukiamos esant bent vienai iš šių aplinkybių:

11.1. kai atsiranda aplinkybių, dėl kurių pirkimas tampa nenaudingas ar neteisėtas;

11.2. kai nesutariama dėl pirkimo kainos ar kitų sąlygų;

11.3. kai kandidatas atsisako pasirašyti pirkimo sutartį ir nėra kito kandidato, kuris atitiktų šių derybų dokumentuose nustatytų sąlygų;

11.4. kai Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas pateikia neigiamą išvadą dėl žemės sklypo pirkimo valstybės nuosavybėn.

12. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

 

12.1. Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, atsižvelgdamas į Pirkimo komisijos sprendimą, per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo gavimo priima sprendimą įsigyti valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypą ir sudaryti žemės sklypo pirkimo sutartį derybose sutartomis sąlygomis. Sprendimą, pirkti žemės sklypą, priėmęs subjektas per 20 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo su derybas laimėjusiu kandidatu suderina ir nustato žemės sklypo pirkimo sutarties pasirašymo vietą, dieną, tikslų laiką.

12.2. Žemės sklypo pirkimo valstybės nuosavybėn sutartį pasirašo Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas.

12.3. Įsigytas valstybės nuosavybėn žemės sklypas perkančiajai organizacijai perduodamas valdyti patikėjimo teise, išnuomojamas ar perduodamas naudoti neatlygintinai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4. Derybas laimėjęs kandidatas prie pirkimo sutarties turi pridėti šiuos dokumentus (originalus arba nustatytąja tvarka patvirtintas dokumentų kopijas, jeigu šių dokumentų originalai įstatymų nustatyta tvarka saugomi kitose institucijose):

12.4.1. nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus patvirtinančius dokumentus;

12.4.2. bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.79 straipsnio nustatyta tvarka ir dokumentus, suteikiančius teisę pasirašyti pardavimo dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490) 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė ar nepasinaudojo šia pirmumo teise pirkti parduodamą žemės sklypą;

12.4.3. kadastro duomenų bylą, žemės sklypo planą.

12.5. Pirkimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1 PRIEDAS

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PARAIŠKA

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO

____________________

(data)

____________________

(vieta)

 

Kandidato pavadinimas (vardas, pavardė)

Kandidato adresas

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pašto adresas

 

Duomenys apie parduodamą žemės sklypą:

 

Parduodamo žemės sklypo adresas (vietovė):

Unikalus nr.:

Kadastrinis adresas:

Plotas ha:

Paskirtis:

Laikas, per kurį galima apžiūrėti ir galimybes dirbti perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams

Kandidato įgaliotas atstovas, į kurį galima kreiptis dėl perkamo žemės sklypo apžiūrėjimo, pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris:

Terminas, kada įsigytais nekilnojamaisiais daiktais faktiškai bus galima pradėti naudotis:

 

Mes siūlome šį žemės sklypą:

 

Eil. Nr.

Plotas, ha

1 ha vidutinė pradinė kaina eurais be PVM

1.

 

Iš viso žemės sklypo ploto bendra pradinė kaina be PVM (__________________________________) EUR.

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

 

Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

 

______________________________________________________

(kandidato arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

 

Atnaujinta (Antradienis, 10 Lapkritis 2015 11:46)

 

DRĄSUČIŲ MOKYKLOS MOKINIAI KELIAVO Į ANYKŠČIUS

 

Pilnutėlis mokinių autobusas ankstų spalio 23 dienos rytą pajudėjo iš Drąsučių mokyklos kiemo į Anykščius. Ši išvyka subūrė net 40 moksleivių iš 3-10 klasių. Už šią mūsų mokiniams dovanotą kelionę esame nuoširdžiai dėkingi Kuršėnų miškų urėdijos urėdui Algimantui Juozui Kundrotui .

 

Atnaujinta (Antradienis, 27 Spalis 2015 13:32)

Skaityti daugiau...

 

UNIKALI ŠIMTAMETĖ ŠVIETĖJIŠKOS VEIKLOS TRADICIJA

Žalioji Lietuva 2015m. Nr.2 (382)

Psichologai sako, kad mes perdaug pesimistiškai vertiname savo gyvenimą, labiau esame linkę pastebėti ir sureikšminti negatyvius dalykus, nuolat niurzgame, o džiaugtis savo laimėjimais neskubame. 2010 metais Lietuvos miškai buvo pripažinti geriausiai pasaulyje tvarkomais, tačiau ir iki tol buvo, ir dabar yra nepaliaujamai ieškoma priežasčių, kaip sumenkinti miškininkų laimėjimus. Ir taip elgiasi ne tik suinteresuoti verslininkai ar jų interesus atstovaujantys politikai, bet ir paprasti piliečiai. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Miškininkai įrenginėja puikias poilsiavietes, pažintinius takus, prižiūri kultūros paminklus, tvarko ir pažymi istorines vietas, atsakingai ūkininkauja saugomose teritorijose, tačiau vidutinis statistinis Lietuvos pilietis pirmiausia pastebi ne šią miškininkų veiklą, bet kirtavietę jo pamėgtame miške. Kada tokiam piliečiui primeni, kad didesnė dalis jo namo pastatyta iš medžio, jis pažvelgia į tave lyg į ateivį ir toliau kartoja, kad nenori, jog būtų kertami Lietuvos miškai. Tai rodo mūsų visuomenės labai ribotą mąstymą ir išprusimą, todėl miškininkų nuosekliai vykdoma švietėjiška ir kultūrinė veikla yra labai svarbi, kuriant demokratinę ir pilietinę Lietuvos visuomenę.

Atnaujinta (Antradienis, 27 Spalis 2015 13:33)

Skaityti daugiau...

 

Dėl gaisrų pavojaus lankymąsi miškuose riboja Kelmės ir Šiaulių rajono savivaldybės

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiuo metu Lietuvoje vyrauja IV klasės miškų gaisringumas. Miškuose labai sausa ir nuolat didėja miško gaisrų kilimo pavojus. Generalinės miškų urėdijos duomenimis, šiais metais iki rugpjūčio 18 dienos šalies miškuose jau buvo kilę 174 gaisrai, jie miškus pažeidė 53,39 ha plote.

Atnaujinta (Antradienis, 27 Spalis 2015 13:33)

Skaityti daugiau...

 

Aplinkos apsaugos komiteto išvažiuojamasis posėdis miškų urėdijoje

Gegužės 27 dieną 15 val. VĮ Kuršėnų miškų urėdijos salėje įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto išvažiuojamasis posėdis.

Posėdyje dalyvavo Šiaulių regiono, Telšių, Kiedainių miškų urėdijų miškų urėdai ir kiti miškininkai. Posėdžio dalyviai pateikė informaciją apie miškų urėdijų vykdomą veiklą. Išsakytos mintys dėl  nekilnojamo turto mokesčio, kai investuojama į reakreacijai skirtus objektus. Taip pat miškų urėdijų atstovai išsakė savo nuomonę dėl valstybinių miškų valdymo.

Atnaujinta (Penktadienis, 12 Birželis 2015 05:39)

 

VĮ Kuršėnų miškų urėdija

Įmonės kodas: 175651638,

PVM kodas: LT756516314

A/s LT854010044200080131 AB bankas "DnB NORD" 
Gedimino 4a, 81181 Kuršėnai
Tel.: +370 41 598100
Faks.: +370 41 598119

 

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Kas prisijungę
Mes turime 12 svečius online