Privačių miškų ir žemių savininkams teikiamos paslaugos ir jų įkainiai

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Įkainis Lt už vnt. be PVM

Įkainis Lt už vnt. su PVM

1.

Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimas,

ha

86,00

104,06

 

bet nemažiau kaip 120 Lt už vieno projekto parengimą

proj.

120,00

145,20

2.

Dirvos ruošimas sekančių metų sodinimui

400,00

484,00

3.

Priešgaisrinės juostos 4 m. pločio įrengimas arba atnaujinimas

km.

120,00

145,20

4.

Traktoriaus nuvykimas į darbo vietą ir grįžimas

km.

8,00

9,70

5.

1-2 m. spygliuočių sodinimas į paruoštą dirvą

t. vnt.

99,00

119,80

6.

Vyresnių nei 2 m. spygliuočių ir visų lapuočių sodmenų sodinimas į paruoštą dirvą

158,00

191,20

7.

Miško želdinių papildymas

212,00

256,50

8.

Miško želdinių ir žėlinių priežiūra (auklėjimas)

ha

538,00

651,00

9.

Medelių aptepimas repelentais (už darbą)

t. vnt.

58,70

71,03

10.

Apsauginių juostų medelių apsaugai pastatymas arba pataisymas, kai kuoliukų daryti nereikia

453,00

548,10

11.

Jaunuolynų ugdymas

ha

698,00

844,60

12.

Biržių atrėžimas ir dokumentacijos paruošimas leidimo kirsti mišką gavimui

val.

40,00

48,40

13.

Miškų urėdijos transportu nuvykimas- parvykimas į savininko nurodytą objektą (kelionės išlaidos)

km.

2,00

2,40