PRIEDAS
                    1 lentelė
VĮ Kuršėnų miškų urėdijos miško atkūrimas ir įveisimas 2016 m. pagal vyraujančią medžių rūšį
Vyraujanti medžių rūšis Miško atkūrimas, ha Miško įveisimas, ha
Želdiniais Želdiniais ir žėliniais (mišriu būdu) Žėliniais Neatku-riamas plotas Visas želdintas ir želiantis plotas (2, 3 ir 4 stulpelių suma) Želdiniais Želdiniais ir žėliniais (mišriu būdu) Žėliniais Neįveisia-mas plotas Visas želdintas ir želiantis plotas (7, 8 ir 9 stulpelių suma)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pušis 0,5 6,0 1,9 2,0 8,4       0,8 0,0
Eglė 49,1 89,6   138,7 1,3     1,3
Maumedis       0,0       0,0
Ąžuolas 1,9     1,9 1,3     1,3
Uosis       0,0       0,0
Klevas       0,0       0,0
Guobiniai       0,0       0,0
Beržas 3,7 8,1 73,2 85,0 1,9   0,4 2,3
Juodalksnis 5,8 5,7 10,3 21,8       0,0
Liepa       0,0 0,6     0,6
Drebulė       0,0       0,0
Baltalksnis       0,0       0,0
Kita       0,0       0,0
Iš viso: 61,0 109,4 85,4 255,8 5,1 0,0 0,4 5,5
Bendras miško atkūrimo plotas, ha (5 ir 6 stulpelių suma) 257,8 Bendras miško įveisimo plotas, ha (10 ir 11 stulpelių suma) 6,3
PASTABA. Bendras miško atkūrimo plotas ir bendras miško įveisimo plotas turėtų atitinkamai sutapti su 2016 m. ataskaitos MŪ-15 1.9 ir 1.10 eilučių vertėmis (ha).
2 lentelė
VĮ Kuršėnų miškų urėdijos numatomi 2017 m. miško atkūrimo ir įveisimo darbai
Sezonas Numatomas miško atkūrimas, ha Numatomas miško įveisimas, ha Miško sėklinių plantacijų įveisimas, ha Klonų rinkinių ir bandomųjų želdinių įveisimas, ha
Želdiniais Želdiniais ir žėliniais (mišriu būdu) Žėliniais Neatku-riamas plotas Bendras miško atkūrimo plotas (2, 3, 4 ir 5 stulpelių suma) 2017 metais t.t. plantacinių želdinių  vėlesniais metais (turimas žemių likutis)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Pavasarį 68,7 107,3 76,0 1,8 253,8 13,3 1,8 X    
Rudenį         0,0     X    
Iš viso 68,7 107,3 76,0 1,8 253,8 13,3 1,8   0,0 0,0